СТАЛО СТАЛО
Рубрика новостей
Словник сталого розвитку

Що означають environmental footprint, geenwashing, eco-label, fair trade

Словник сталого розвитку

Sustainable development -  сталий розвиток.

Environmental footprint. Eкологічний слід — міра впливу людини на середовище існування, яка дозволяє розрахувати розміри прилеглої території (в га), необхідної для виробництва споживаних нами ресурсів і зберігання відходів. Сьогодні людству з його темпами витрат природних ресурсів необхідно 1,5 планети Земля.

Ecological footprinting — інструмент для визначення екологічного сліду, в тому числі впливу організації на навколишнє середовище. Такий калькулятор є, наприклад, на сайті www.bestfootforward.com.

Environmental Policy. Eкополітика — система заходів, пов'язаних із впливом суспільства на природу.

PAS 2050 — стандарт, що регламентує вуглецевий слід.

Екологічно стійка економічна діяльність

• Швидкість утворення відходів, які потрапляють у навколишнє середовище, не повинна перевищувати економікою асиміляційної здатності довкілля.

• Рівень використання відновлюваних природних ресурсів не повинен перевищувати швидкості їх відновлення.

• Вичерпання невідновлюваних природних ресурсів повинно заміщатися інвестиціями у відновлювальні замінники

Стале споживання та виробництво 

Використання товарів і послуг, які задовольняють основні потреби і підвищують якість життя з мінімальним використанням невідновлюваних природних ресурсів і з найменшим збитком для довкілля.

Стале споживання та виробництво

Сталий стиль життя

Боротьба з відходами

Стале управління ресурсами

Дизайн для сталості

Чисте виробництво та енергоефективність

Сталий транспорт

Екомаркування і сертифікація

Сталі закупівлі

Сталий маркетинг

Істинні норми інвестицій або Істинні темпи заощадження — один із головних показників сталості. Прийняті зараз підходи до вимірювання накопичення багатства не враховують виснаження і деградацію природних ресурсів, а також інвестиції в людей — один з найцінніших активів.

Eco-label. Екомаркування — комплекс відомостей екологічного характеру про продукцію або послугу.

Fair Trade. Справедлива торгівля — громадський рух, що відстоює справедливі стандарти міжнародного трудового, екологічного та соціального регулювання, а також політику щодо маркованих і немаркованих товарів.

Green procurement. Екологічні закупівлі — важливо не тільки збільшувати ефективність використання коштів, а й створювати переваги для суспільства і мінімізувати шкоду довкіллю.

Green marketing. Екологічний маркетинг — просування товарів і послуг, що завдають мінімальної шкоди навколишньому середовищу на всіх стадіях життєвого циклу.

Greenwashing. «Зелений PR» — екологічне позиціонування компанії або товару / послуги без достатніх для цього підстав.

The Happy Planet Index (HPI). Індекс щастя — світовий лідер у вимірі сталого благополуччя.

Ноосфера (сфера розуму) — якісно новий стан суспільства, при якому істинними цінностями є морально-духовні цінності та знання людини, що живе в гармонії з навколишнім соціальним і природним середовищем.

Хартія Землі — документ, прийнятий ЮНЕСКО у 2000 році. Місією Хартії Землі є пропаганда переходу до сталого способу життя і формування глобального співтовариства, заснованого на загальних етичних підвалинах: принципах екологічної цілісності, правах людини, повазі до культурної різноманітності, економічній справедливості, демократії.

Sustainable consumption. Стале споживання — розумне споживання, вибір таких товарів і послуг, при виробництві, використанні та утилізації яких наноситься мінімальна шкода природі.